اصطلاحات مرتبط با روشنایی و نور : PART 4

خیرگی (GLARE) :

به عنوان یکی از مواردی که آلودگی نوری ایجاد می کند و باید خیلی خاص و با روش های ویژه استفاده از منبع نورانی صورت گیرد و به سه دسته تقسیم می شود :

1- خیرگی مستقیم

2- خیرگی غیر مستقیم

3-عدم توزیع مناسب (بین تیرگی و روشنی)

ضریب انعکاس RF یا REFLECTION FACTOR :

میزان بازتاب نور را اشاره می کند و بیشترین تاًکید را به رنگ نور دارد .

اگر 40% باشد یعنی 40% از نور را برمی گرداند .

از اشباع رنگ صحبت می کنیم مثلاً با رنگ نور سفید می توان رنگ قرمز محل را رقیق کنیم .

باید فاصله بین پس زمینه و موضوع را محاسبه کنیم .پاسخی بگذارید