راهکارهای جلوگیری از آلودگی نوری

بهمن 21, 1399

آلودگی نوری معضل دنيای مدرن

آلودگی نوری معضل دنيای مدرن : آلودگی نوری معضل دنيای مدرن و نحوه برخورد در طراحی نورپردازی شهری آيا ممكن است نورها نيز براي ما آلودگی […]
دی 30, 1399

راهکارهای جلوگیری از آلودگی نوری

راهکارهای جلوگیری از آلودگی نوری : راهکارهای جلوگیری از آلودگی نوری در فضاهای عمومی شهری باید نور به گونه ای باشد که شخص از فاصله بیست […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس