لامپ های کم مصرف

ژانویه 19, 2021

مزایا لامپ های کم مصرف

مزایا لامپ های کم مصرف : نکاتی چند در رابطه با مزایا لامپ های کم مصرف روشنایی ، بخش عمده ای از مصرف برق بخش خانگی […]
اکتبر 14, 2020

لامپ های کم مصرف

لامپ های کم مصرف : به لامپ های کم مصرف ، لامپ فلورسنت نیز گفته می شود که از اوایل دهه 80 وارد بازار شدند . […]
آگوست 17, 2020

سیر تکاملی روشنایی

سیر تکاملی روشنایی : سیر تکاملی روشنایی به این ترتیب آغاز می شود که انسان نخستین توسط آتش نور مورد نظر خود را تأمین می کرد […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس