تأثیر نور بر انسان ها

تأثیر نور بر انسان ها :

تأثیر نور بر انسان ها

یکــی از نیازهــای انســان بــرای داشــتن شــرایط لازم زندگــی و ادامــۀ حیــات ، وجــود نور و امــکان بهــرۀ گرفتــن از آن اســت .

نور نــه فقــط نیازهــای مــادی مــا را بــرآورده مــی کنــد، بلکــه بــر شــرایط روحی ـ روانی مــا نیــز تأثیــر مســتقیم و عمیــق دارد .

تأثیر نور بر انسان ها

تأثیر نور بر انسان ها

طبیعــی اســت کــه شــرایط مناســب منابــع نوری تأثیــر انکارناپذیــری بــر وضعیـت اجتماعی دارد .

بسیاری از محققان و دانشمندان بــه این نتیجه رسیده اند که نور درمانی می تواند تأثیـر زیادی در درمانهای جسمی و روحی داشــته باشــد .

حتی بسیاری از معماران و صاحب نظران نیز بر این باور هستند که نور و تسلط طراحان در بکارگیری آن برای تجلی جوانب مختلف یک اثر هنری ، معماری و … انکارناپذیر است .

جالب است بدانید که نور در بسیاری فرهنگ ها نماد تعالی و تقدس است .

انسـان همـواره هـم بـر محیـط پیرامـون خـود تأثیـر می گذارد و هم از شرایط و متغییرهـای محیطـی گوناگـون اطـراف خـود تأثیــر میپذیرد .

هر آنچه چشم از طریق تصاویر در خودآگاه میبیند ، ادراک پــس از طی مراحل فیزیکی در ناخود آگاه همان احساسات و برداشتهای ذهنی ما را تشکیل می دهند .

این برداشت ها چه خوب یـا بد تأثیرشان را بـر روان ما می گذارند .

این تنها بخش کوچکی از تأثیر نور بر روان انسان هاست حالا تصور کنید که همین نور در زمینه های درمانی هم استفاده شود .

برای مثال می دانید که استفاده از نور مناسب در درمان افسردگی های ناشی از فصول مختلف و حتی افسردگی های غیر فصلی گزینه ای عالی است .

لوکوربوزیه معمار و نقاش و نویسنده سوئیسی می گوید :

معماری و نورپردازی بازی هنرمندانه ی دقیق و خیره کننده ی مجموعه ای از اجسام در زیر نور است .

چشم های ما برای این آفریده شده اند که تمام این فرم ها را زیر نور ببینیم .

تأثیرات مثبت نور مناسب بر انسان ها ، بــر روان و خلــق و خــوی بــه همــان انــدازۀ تأثیــر نــور خورشــید بــر پوســت اســت .

تابــش فرابنفــش نور خورشــید بــه تولیــد ویتامیــن D کمــک می کنــد .

همچنین کمبـود آن میتوانـد انسـان را به بیمـاری نرمـی اسـتخوان دچار کنــد .

همچنیــن قــدرت نیــرو بخشــی نور خورشید و تولیــد انرژی در انسان غیر قابل انکار است .

در واقــع نــور چه طبیعی چه مصنوعی ، اثــر مســتقیم بــر فعالیـت اعضـای درون مغـز دارد .

اشتیاق و علاقـه بـه روشنایی و نور ، یـا تـرس از تاریکی ، فقـط مسـئله ای واهـی یـا روانشـناختی یـا اجتماعـی نیسـت .

بلکـه اثربخشی بهینـۀ نـور در بسیاری از موارد ثابت شده است از جمله : 

  • حفـظ سـلامت جسـم و درمـان بسـیاری از بیماری هـا و همچنیـن روان
  • تأثیـر آن در تغییـر خلق و خوی و رفتار اجتماعی بهتـر
  • ارتقای کیفی اخلاق و زندگی انسان

منبـع نوری ، تنها به نور طبیعـی و نور خورشـید خلاصه نمی شود .

بلکه در محیـط و فضاهای داخلی حتمــاً از نور های مصنوعی نیز استفاده می شود مانند :

  • لامپ های مهتابی
  • لامپ های فلورسنت
  • انواع و اقسام پنل های ال ای دی
  • پرژکتورها
  • ریسه ها ی ال ای دی و ….

نور تمام این منابع نوری می تواند به اندازه ای مفید باشد که نور خورشید برای انسان مفید است .

 

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس