طراحی روشنایی محیط کاری

طراحی روشنایی محیط کاری :

طراحی روشنایی محیط کاری

در تأمين روشنايی در طی روز می توان از نور خورشيد كه داراي طيف كاملی بوده و سازگاري مناسبی با سيستم بينايی انسانها از لحاظ فيزيولوژيكی و روانی دارد استفاده كرد .

اما در كنار بهره مندی از نور طبیعی روز ، ميتوان از نورهای الكتريكی يا تركيبی از هر دو آنها نیز بهره گرفت .

با این کار می توانیم میزان روشنایی مورد نیازمان را تأمین و یا بهبود ببخشیم .

اما تأمین روشنایی در محیط های کاری کمی متفاوت است چراکه در این محیط ها کارهای بصری متفاوت ، بسیار زیاد انجام می شود .

بنابراین باید بهترین طراحی روشنایی را برای این مکان ها داشته باشیم .

طراحی روشنایی محیط کاری

طراحی روشنایی محیط کاری

اهداف ما از طراحی روشنايی مطلوب چیست ؟

 • كمك و تسهيل در انجام كار
 • ايجاد يك محيط مناسب براي فرد
 • كاهش حوادث احتمالي در محيط كار
 • از بين بردن عوارض و استرس های روانی
 • كاهش بيماري يا ناراحتي هاي چشمی
 • افزايش بهره وري

شرایط یک روشنایی مطلوب چیست ؟

روشنایی مطلوب می بایست مطابق با استاندارد هاي پيشنهادي تعریف شود .

بطور مثال :

روشنايی برای راهروها بين 100 تا 150 لوكس و براي دفاتر تايپ و ماشين نويسی 300 تا 600 لوكس باشد .

ویژگی های روشنایی مطلوب برای محیط کاری :

 • منابع روشنايي مورد استفاده جهت تأمين روشنايی می بایست داراي رنگ دهي مناسب باشند .

اين عامل با رنگ دهي نور روز كه عدد 100 در نظر گرفته مي شود مقايسه مي گردد .

بطور مثال لامپ های رشته ای مورد استفاده در منازل رنگ دهي حدود 100 و لامپ های جيوه ای رنگ دهي حدود 24 دارند .

 • عدم وجود سايه روشن در محل ديد فرد يا محيط كار
 • عدم ايجاد فشارهای چشمی سوزش يا سردرد برای فرد در محيط كار
 • نبود تلاش اضافی از سوی فرد برای ديدن سطح كار كه پيامد آن بوجود آمدن وضعيت های نامطلوب بدنی و دردهای كمری و گردنی می باشد .
 • عدم قرارگيری منابع روشنايی درناحيه ديد مستقيم فرد
 • نبود سطوح انعكاس دهنده مزاحم در ناحيه ی ديد فرد در محيط كار
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس