مكانيسم تأثير روشنايی بر عملكرد انسانها

مكانيسم تأثير روشنايی بر عملكرد انسانها :

مكانيسم تأثير روشنايی بر عملكرد انسانها در جامعه

روشنايی در محيط از دو جهت بر عملكرد اثر گذاشته و ثمر بخشی آن را افزایش می دهد .

  1. آثار ادراکی
  2. آثار روانی

در اين ساز و كـار در نهايـت ، تعامـل و تـأثير متقابل دو دسته از عوامل موجب بهبود عملكرد مي شود .

بايد بدانيم تمامی اين موارد از اصول اساسی در ايجاد فضايی آرامش بخـش و ايمـن در محیط شهری می باشند .

آثار ادراکی

تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که روشنایی زیاد و متناسب :

  • قدرت بینایی را افزایش داده است .
  • سبب بهبود عملکرد در فضاهای مختلف شده است .
  • ادراک اشیاء را دقیق تر و تمیز تر اجرا می کند .
  • حرکات آن ها را آسان تر می سازد .

از سوی دیگر انسان در محیط های روشن تر ، رنگ ها را بهتر تشخیص می دهد .

این عوامل کلاً باعث می شود که موضوع کار ، با عمق و وضوح بیشتری درک شود .

آثار روانی

پژوهش های زیادی حکایت از این دارند که نور مناسب و کارآمد :

  1. موجب افزایش تمرکز می گردد .
  2.  خستگی اندام های حسی-حرکتی را به شدت کاهش می دهد و یا حداقل به تأخیر می اندازد .

برخی مطالعات نشان داده است که نور سفید حتی خلق و خوی انسان را بهبود می بخشد .

نور سفید حتی می تواند نیورهای انگیزشی فرد را بر فعالیت بیشتر متمرکز سازد .

هنگامی که فرد در شرايطی قرار گيرد كه از لحاظ روانی در وضعيت متعادل و رضايت بخشی باشد ، و از سـوی ديگـر توانـايی لازم را بـرای ادراك عميق و دقيق پديده را داشته باشد ، محصول كار رفتار او در قلمرو اين عوامل ، داراي كمترين اشتباه و بـالاترين كيفيـت خواهـد بـود .

در نتیجه متوجه می شویم که يكی از مهمترين نيازهای روانی فرد جهت آرامش و برخورد مناسب با ساير افراد جامعه از طریق همین نور تأمین می گردد .

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس