نور و روشنايی در محيط

نور و روشنايي در محيط :

نور و روشنايی در محيط

زیرا نور و روشنایی در هر محیطی نخستين عواملی محيطی هستند که براي هر نوع فعاليتی ضروری است .

اين عامل بيش از ساير متغير های فيزيكی تـأثير دارد زيرا متغيرهای ديگری را كه در كيفيت انجام كار نقش مهمی دارند ، دستكاری می کند .

ابراز يك نظـر كلـی دربـاره ی مقـدار روشـنايی در محيط بسيار دشوار است .

علت اين است كه عوامل متعددي از قبيل :

  • نوع فضا
  • زمينه
  • اجزاي كوچك قابل تميز
  • فرصت ديدن اشـياء
  • ميـزان برجستگی ريزه كاری ها نسبت به زمينه
  • سن افراد
  • و بالاخره مصالح ساختمانی محيط و ابزار و وسايل پيرامـون

در ايـن امـر دخالـت دارنـد ، عواملی كه در ديد ما بر چگونگی طراحی روشنايی شهر با هدف امنيت بيشتر تأثیرگذار است .

نور و روشنايی در محيط

نور و روشنايی در محيط

در مورد نور و روشنايی و تأثير آن بر عملكرد ، دو ویژگی آن مورد مطالعه قرار می گيرد :

شدت نور ، میزان تابش نور بر روی سطح است .

به وسیله واحد Foot-candle یا لوکس (Lux در واحد متریک) اندازه‌گیری می شود .

شدت روشنایی فاکتوری مهم است که نمی توان با چشم اندازه گرفت ولی معمول ‌ترین ملاک در طراحی‌ های نوری است.

منظور از رنگ نور هم يعنی همان ويژگی كه با كم يا زیاد شدن آن اشياء روشن تر يا تاريك تر ديده مي شوند .

توجه بـه نـور و روشـنايی بـه عنوان يكی از متغير های محيط بر اين فرض استوار است كه بين راندمان فرد و شدت نور همبستگی وجود دارد .

يعني با افزايش روشـنايی كارايی فرد هم افزایش می باید .

این نکته مهمی است که باید در کنار نقش نور جهت زیبایی و تأمین امنیت به آن توجه ویژه ای نمود .

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس